Sulje ikkuna

FONECTAN KOTISIVUKONE-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

  Näitä Fonectan Kotisivukone-palvelun käyttöehtoja ("Käyttöehdot") sovelletaan alla lueteltuihin Fonectan palveluihin.

  -Kotisivukone: Asiakas voi palvelun avulla luoda itse omaan tarpeeseensa soveltuvat kotisivut;

  -Avaimet käteen kotisivupaketti ja mainospalvelut: Asiakas voi tilata valmiiksi toteutetut räätälöidyt kotisivut sekä hankkia Fonectan tarjoamia mainospalveluita;

  -Verkkotunnuksen ja sähköpostien tilaaminen: Asiakas voi lisäpalveluna tilata kotisivuihinsa .com- tai .net -päätteisen verkkotunnuksen sekä yhden tai useamman sähköpostiosoitteen;

  -Mahdolliset muut Kotisivukone-palveluun liittyvät Fonectan tarjoamat lisäpalvelut;

  kukin erikseen "Palvelu" ja yhdessä "Palvelut". Palveluiden ominaisuudet, käytön edellytykset ja käyttöohjeet on esitetty tarkemmin osoitteessa www.kotisivukone.fi.

  Palvelut tarjoaa Fonecta Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä "Fonecta"). Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Fonectan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä. Käyttämällä Palveluita Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja sekä Fonectan niistä antamia käyttöohjeita. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Pois lukien lisäpalvelut, Palvelu on rekisteröitymisen jälkeen perusmuodossaan Asiakkaan käytettävissä heti.

  Osaan Palveluista sovelletaan ko. Palvelua koskevassa palvelukuvauksessa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli tilausvahvistuksen, Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, on sovellusjärjestys seuraava: (1) tilausvahvistus, (2) palvelukohtaiset erityisehdot, (3) Käyttöehdot. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja.

  Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen tilausvahvistuksen, palvelukohtaisten erityisehtojen ja Käyttöehtojen sisällöstä (henkilötietojen käsittelyn osalta ks.: https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/ ).

  I YLEISET EHDOT

  Sopimuksen syntyminen ja Asiakkaan velvollisuudet

  Palveluja koskeva sopimus ("Sopimus") Asiakkaan ja Fonectan välillä syntyy, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat palvelukohtaiset erityisehdot, Käyttöehdot ja Fonectan tietosuojaselosteen tai muulla Fonectan hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Fonecta on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös kun Asiakas ryhtyy Fonectan hyväksymällä tavalla käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat Palvelut tulevat osaksi Sopimusta, ellei tietyn Palvelun osalta toisin sovita.

  Asiakas saa Palveluun rekisteröitymisen tai palvelutilauksen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisen tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta Fonectan ilmoittamalla tavalla.

  Palveluiden tuottaminen ja käyttö

  Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle myönnetään käyttöoikeus Palveluun tilauksensa ja näiden ehtojen mukaisesti. Tämän Sopimuksen perusteella Asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia Palveluun. Hyväksyessään tämän Sopimuksen Asiakas ilmoittaa samalla tutustuneensa Palveluun sekä ilmoittaa hyväksyvänsä sen ominaisuudet, hinnat ja veloitusperusteet.

  Fonectalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla omien työmenetelmiensä mukaisesti sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Fonecta ei vastaa Palvelun avulla toteutettujen Asiakkaan omien palveluiden toimivuudesta.

  Fonectalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Fonecta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

  Fonecta tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fonecta ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Fonecta tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

  Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Fonectan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Fonecta pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Fonecta ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Fonecta suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Fonecta ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

  Fonecta voi poistaa Palvelun Asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt näitä ehtoja.

  Asiakaskohtainen liikennöintimäärä on rajoitettu per kuukausi, ellei osapuolten kesken ole muuta kirjallisesti sovittu. Mikäli Asiakkaan verkkoliikenne ylittää 20 gigatavun rajan kuukaudessa, on Fonectalla oikeus sulkea Palvelu toistaiseksi tai kunnes osapuolet ovat kirjallisesti sopineet kotisivun siirtämisestä seuraavaan lisämaksulliseen liikennöintirajaluokkaan.

  Asiakkaalla on oikeus käyttää tilauksensa mukaista ja kokoista palvelinlevytilaa. Fonecta huolehtii siitä, että Asiakkaalla on saatavilla tieto levytilan käytöstä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelinlevytilaansa kolmannelle osapuolelle ilman Fonectan kirjallista lupaa.

  Fonectalla on oikeus estää Asiakkaalta levytilan käyttö, mikäli se ylittää Asiakkaan tilaaman palvelinlevytilan määrän tai on muuten Sopimuksen vastaista. Mikäli Asiakkaan tilaama palvelinlevytila ylittyy, on Asiakkaan pienennettävä levytilan käyttöään vastaamaan tilausta tai sovittava Fonectan kanssa uudesta levytilakoosta. Fonecta ilmoittaa Asiakkaalle palvelinlevytilan ylittymisestä. Ilmoituksessa ilmoitetun määräajan jälkeen Fonectalla on oikeus veloittaa Asiakasta levytilan ylityksestä sekä mahdollisesta sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti, ellei Asiakas ole määräaikaan mennessä todistettavasti pienentänyt palvelinlevytilan käyttöään.

  Fonectan palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin. Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

  Palvelun ja palvelimien lain tai hyvien tapojen vastainen käyttö on kielletty. Asiakas vastaa Palvelun kautta levittämästään ja/tai julkaisemastaan sisällöstä. Epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen taikka selvästi harhaanjohtavan tms. sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty Fonectan palvelimien ja/tai Palveluiden kautta.

  Palvelun käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata Fonectan ja/tai Palvelun toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää Fonectan ja/tai Palvelun julkista kuvaa tai mainetta, on Sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään Fonectan ja/tai julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on Sopimuksen vastaisena kielletty. Fonectalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko Palvelun tai palvelimen käyttö tässä tarkoitetulla kuvatulla tavalla tämän Sopimuksen vastaista. Fonectalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä.

  Fonectalla on oikeus ilman eri varoitusta poistaa sopimaton tai hyvien tapojen taikka tämän Sopimuksen tai sen hengen vastaiseksi katsomansa sisältö ja sivusto. Fonectalla on oikeus ilman varoitusta tai eri ilmoitusta sulkea Sopimuksen vastaiseksi katsomansa sivut toistaiseksi tai kokonaan. Fonecta voi halutessaan myös antaa varoituksen Asiakkaalle ja vaatia Asiakasta poistamaan sanotun sisällön. Fonectalla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä.

  Fonecta voi lähettää tiedotteita ja asiakasviestejä Asiakkaalle ja/tai sen yhteyshenkilölle. Lisäksi Fonectalla on oikeus lähettää muun muassa, mutta ei rajoittuen, omaa suoramarkkinointia Asiakkaille Fonectan asiakasrekisteriselosteessa tarkemmin kuvatun mukaisesti; https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/rekisteriselosteet/fonectan-asiakasrekisteri/ Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen.

  Fonectalla on oikeus käyttää Asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

  Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta eikä sen kohteena olevia Fonectan tarjoamia Palveluita osaksikaan ilman Fonectan kirjallista etukäteissuostumusta. Fonectalla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla.

  Fonecta voi tarjota Asiakkailleen suositteluohjelmaa, jonka kautta Palvelua suositellut Asiakas saa suosittelupalkkioksi 50 % suosittelun kautta tulleen uuden Kotisivukone-asiakkaan ("Uusi kotisivuasiakas") ensimmäisen käyttömaksun arvonlisäverollisesta hinnasta. Palkkiota ei makseta Uuden kotisivuasiakkaan tulevista käyttömaksuista. Palkkio kerryttää Asiakkaan suosittelutiliä ja suosittelutilin saldo vähennetään Asiakkaan tulevissa Palvelun käyttömaksuissa. Palkkiota ei makseta rahana, eikä tilin saldoa voi siirtää toiselle tilille.

  Asiakkaan irtisanoessa Palvelun, ei mahdollisia suosittelutilillä olevia palkkioita palauteta, makseta rahana tai voida siirtää toiselle asiakkaalle. Fonectalla on oikeus perua annettu suosittelupalkkio, mikäli Uusi kotisivuasiakas peruu kotisivutilauksensa ja Fonecta palauttaa jo suoritetut Palvelun käyttömaksut takaisin Uudelle kotisivuasiakkaalle. Suosittelupalkkio kertyy ainoastaan Palvelun kuukausittaisista käyttömaksuista, eivätkä Avaimet käteen -palvelun käyttöönottomaksu tai muiden lisäpalveluiden maksut kerrytä suosittelutilin saldoa. Asiakkaan on syötettävä suosittelutunnus Palveluun kotisivujen avaamisen yhteydessä tai Asiakkaan tilatessa Avaimet käteen -palvelun. Suosittelupalkkiota ei myönnetä sivustoista, jotka on avattu ilman suosittelutunnusta. Asiakkaan tulee noudattaa hyvää tapaa ja lakia lähettäessään Palvelun kautta suositteluviestejä. Viestejä voidaan lähettää vain Asiakkaan tuntemille ihmisille. Fonecta voi poistaa suositteluohjelman Asiakkaan käytöstä, mikäli katsoo Asiakkaan rikkovan hyvää tapaa tai lakia.

  Palveluiden hinnoittelu ja maksuehdot

  Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun verkkosivustolta. Fonecta voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

  Palveluiden osalta noudatetaan Fonectan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja. Hinnat on ilmoitettu Fonectan Kotisivukone-palvelun kotisivuilla. Arvonlisävero sisältyy hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

  Palvelut on hinnoiteltu sen mukaan, mihin niitä käytetään. Asiakas ei saa käyttää yksityisille tarkoitettuja kotisivuja kaupallisiin tarkoituksiin, eikä niillä saa aktiivisesti mainostaa tai markkinoida tietyn yrityksen palveluita tai tuotteita. Yhdistysten kotisivujen tulee keskittyä tietyn aatteen, urheilun, harrastuksen, teeman tai ihmisryhmän etujen edistämiseen. Yritysten kotisivujen pääasiallinen käyttötarkoitus on kaupallinen käyttö. Asiakas on vastuussa siitä, että Palvelun käyttötarkoitus vastaa Asiakkaan valitseman kotisivupaketin käyttötarkoitusta.

  Fonectalla on oikeus muuttaa sopimuskausittain veloitettavan Palvelun hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle www-sivuillaan tai sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneen sopimuskauden maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

  Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Palvelun osalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti Fonectalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen sopimuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa Sopimus myös niiden muiden Palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön.

  Fonecta veloittaa Asiakkaan tilaamat Palvelut Asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaisena aina ennen Palvelun toimittamista ja uuden laskutusjakson alkua. Fonecta lähettää Palvelusta laskun sähköisesti ennen laskutusjakson alkua ja se tulee maksaa aina ennen uuden laskutusjakson käynnistymistä ja viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas saa kuitenkin kokeilla Palvelua 14 päivää veloituksetta ennen Palvelun tilaamista.

  Mikäli Kotisivukone tarjoaa Palvelun ilmaista kokeiluaikaa, on sen systemaattinen tai kaupallinen hyväksikäyttö kiellettyä.

  Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi Fonecta sulkea Palvelun ja/tai Asiakkaan sivut toistaiseksi. Tällöin Asiakkaan kotisivuilla ilmoitetaan Palvelun olevan suljettu. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen siltä ajalta, kun Palvelu ja/tai Asiakkaan sivut on suljettuna Asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli Asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Fonectalle oikeus irtisanoa Sopimus, jonka jälkeen sivut voidaan poistaa Palvelusta kokonaan.

  Fonectalla on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

  Immateriaalioikeudet

  Tällä Sopimuksella ei ole vaikutusta kummankaan sopijapuolen immateriaalioikeuksiin, ellei tässä Sopimuksessa tai muutoin kirjallisesti toisin sovita. Fonectalla on yksinomainen oikeus kaikkiin Palvelun ja Kotisivukone-ohjelman graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa Palvelulla toteutettua kotisivua HTML-muotoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelulla toteutettuja kotisivuja tai käyttää niitä muilla kuin Fonectan palvelimilla.

  Asiakkaalle kuuluu oikeudet itse laatimaansa ja sivuillaan julkaisemaansa sisältöön ja Asiakas vastaa sitä, että sen sivuillaan julkaisema sisältö ei riko kolmansien oikeuksia. Fonectalla ei ole oikeuksia sellaiseen Asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka Asiakas on erikseen tilannut joko Fonectalta tai kolmannelta osapuolelta, Asiakkaan toimittamaan sisältöön, Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai Palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

  Fonecta myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin sen voimassaoloajan sillä edellytyksellä, että Asiakas täyttää kaikki tässä Sopimuksessa mainitut velvoitteensa.

  Jos Asiakas haluaa laajentaa Palveluihin liittyviä käyttöoikeuksiaan, esimerkiksi käyttää visuaalista aineistoa muissa julkaisuissa ja/tai muilla jakelualustoilla tai muissa verkkopalveluissa, edellyttää se, että käyttöoikeuksista ja niiden ehdoista on nimenomaisesti etukäteen kirjallisesti sovittu Fonectan kanssa.

  Asiakkaan toimittaman aineiston oikeudet ja kaikki siihen liittyvä vastuut säilyvät Asiakkaalla, ja Fonectalla on oikeus käyttää aineistoa Asiakkaan tilaaman Palvelun toimituksen toteuttamisessa. Mikäli Fonecta on muokannut tai muuten kehittänyt Asiakkaan toimittamaa materiaalia internetiin tai painotuotteisiin soveltuvaan muotoon, oikeudet tällaisiin Fonectan työn tuloksiin kuuluvat Fonectalle. Asiakas vastaa siitä, että Fonectalla on oikeus tehdä em. muutoksia Asiakkaan toimittamaan aineistoon. Asiakkaan oikeus käyttää mainitunlaisia työn tuloksia osana Palveluita määräytyy kyseistä Palvelua koskevan käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti.

  Mikäli Palveluun sisältyy kolmansien osapuolien oikeuksia, esimerkiksi kuvapankeista ostettuja kuvia, Fonectalla on oikeus rajoittaa Asiakkaalle myöntämiään käyttöoikeuksia vastaamaan kolmansien osapuolien myöntämissä käyttöoikeuksissa olevia rajoituksia.

  Asiakas ei voi siirtää Fonectan luomia kotisivuja tai sen osia, kuten sen graafisia elementtejä tai muita Palveluja, toiselle palveluntarjoajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle.

  Tietosuoja ja evästeet

  Osapuolten velvollisuus on huolehtia siitä, että he noudattavat voimassaolevia tietosuojasäännöksiä, kuten Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja laki sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 ("Tietosuojasäännökset"), henkilötietoja käsitellessään.

  Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen Tietosuojasäännösten mukaisena rekisterinpitäjänä, ja valtuuttaa Fonectan käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa. Käsiteltävien henkilötietojen ryhmiin kuuluu evästetunnisteisiin liittyvät verkkokäyttäytymistiedot ja mahdollisten yhteydenottolomakkeiden myötä Asiakkaalle lähetettävät tiedot sekä muut Asiakkaan kulloinkin määrittämät tiedot. Tiedot koskevat Asiakkaan sivuston käyttäjiä, asiakkaita tai muita Asiakkaan määrittämiä henkilötietoryhmiä. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi Sopimuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät voidaan kuvata tarkemmin Asiakkaan kirjallisessa ohjeistuksessa taikka tuote- tai palvelukuvauksessa.

  Asiakas vastaa sitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset tietojen (sisältäen henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn ja siirtämiseen Fonectalle, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Asiakas itse ja/tai Fonecta. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että sen Fonectalle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

  Käsitellessään henkilötietoja Asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun, Fonecta sitoutuu:
  a) käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja Asiakkaan lukuun Sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;
  b) käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja Asiakkaan antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti;
  c) ilmoittamaan Asiakkaalle, jos se katsoo, että Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;
  d) varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus;
  e) huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä ja Sopimuksen vaatimusten mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;
  f) auttamaan kohtuullisin toimenpitein Asiakasta täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä;
  g) auttamaan kohtuullisin toimenpitein Asiakasta varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;
  h) poistamaan kohtuullisen ajan kuluessa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot, paitsi jos ja siinä määrin kuin Fonectaan sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;
  i) ilmoittamaan Asiakkaalle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;
  j) saattamaan Asiakkaan saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten; sekä
  k) sallimaan Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin.

  Asiakas antaa Fonectalle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Fonecta vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Fonectalla on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin Fonecta pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella.

  Fonecta saa siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle noudattaen Tietosuojasäännösten edellytyksiä.

  Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Fonecta veloittaa yllä kohdissa f-g ja k kuvatut toimenpiteet kulloinkin voimassaolevan tuntihinnastonsa mukaisesti. Fonectalla on myös oikeus veloittaa Sopimuksen voimaantulon jälkeen muuttuneiden Asiakkaiden kirjallisten ohjeistusten noudattamisesta aiheutuneet lisäkustannukset.

  Siltä osin kuin Fonecta käsittelee Asiakkaan yhteyshenkilöiden tai käyttäjien tietoja rekisterinpitäjänä, Fonectan tietosuojakäytännöt on kuvattu tarkemmin Fonectan tietosuojaselosteessa ja rekisteriselosteissa: https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/ .

  Asiakas kerää tietoa palveluidensa, asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillaan vierailevien kävijöiden palvelujen käytöstä Fonectan tarjoaman Palvelun avulla. Asiakkaan sivusto kuuluu Fonectan mainosverkostoon ja luovuttaa sivustolla kerätyt evästeet Fonectalle tässä tarkoituksessa. Tietoa kerätään Asiakkaan verkkosivustoilla vierailevista selaimista evästeiden (cookies) avulla. Evästeitä käytetään Asiakkaan sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

  Asiakas on velvollinen antamaan asiakkailleen ja muille Asiakkaan verkkosivustoilla vieraileville kävijöille ymmärrettävät ja kattavat tiedot Palvelun avulla kerättävien evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisen tai käytön tarkoituksesta sekä pyytämään tähän Tietosuojasäännösten edellyttämän käyttäjän suostumuksen. Asiakas vastaa verkkopalvelun omistajana siitä, että sen verkkosivustolla käytetään evästeitä ja muiden palvelun käyttöä kuvaavia tietoja Tietosuojasäännösten edellyttämällä tavalla rajoittamatta käyttäjien yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Asiakas antaa tällä Sopimuksella Fonectalle oikeuden kerätä ja käsitellä Asiakkaan sivustolta kerättyjä evästeitä, sekä anonyymia, tilastotason tietoa Asiakkaan sivustojen käytöstä Palvelun kehittämiseksi.

  Vastuunrajoitus

  Fonecta on määritellyt ja ohjeistanut Kotisivukone-palvelun verkkosivulla ne tekniset ja ohjelmalliset vähimmäisedellytykset (laitteet, ohjelmat, selaimet ja selainversiot) ja yhteydenottotavat, joilla Palvelua voidaan käyttää. Fonecta ei vastaa siitä, että Palvelu toimii muilla kuin Fonectan määrittelemän mukaisilla edellytyksillä. Fonecta ei ole tai velvollinen palauttamaan Asiakkaan maksamia maksuja tai muutenkaan korvausvelvollinen, jos Palvelun käyttö estyy siitä syystä, että Asiakas ei noudata Fonectan antamia määrityksiä ja ohjeita.

  Fonecta ei ole vastuussa Asiakkaan toimittamasta sisällöstä tai toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista. Mikäli Asiakas tarjoaa tai harjoittaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, Fonecta ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista, eikä sivuilla annetuista tiedoista tai sovellettavista toimitusehdoista. Fonecta ei ole vastuussa mistään muustakaan Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista.

  Fonecta ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

  Fonecta ei vastaa (tilaamansa) kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Fonecta ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.

  Fonecta ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu Asiakkaan sivuillaan julkaisemaan sisältöön tai Asiakkaalle räätälöityyn tai Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin.

  Lain sallimissa rajoissa Fonectan ja sen palveluntarjoajien vastuu on rajoitettu ja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen Palvelun osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3). Fonecta ei kuitenkaan korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamaa vahinkoa Asiakkaalle. Fonecta ei ole vastuussa siitä Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tai kotisivujen sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi.

  Siinä laajuudessa kuin laki sallii, Fonecta ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Tämä Sopimus sääntelee tyhjentävästi Fonectan ja sen palveluntarjoajien vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

  Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

  Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

  Palvelua koskeva Sopimus tulee voimaan heti kun Asiakas on rekisteröitynyt ja hyväksynyt palvelukohtaiset erityisehdot, Käyttöehdot sekä täyttänyt Palvelua koskevan sähköisen kotisivujen avauslomakkeen.

  Rekisteröitymisen jälkeen Asiakkaalla on 14 päivää aikaa peruuttaa Sopimus. Sopimus katsotaan peruutetuksi, mikäli Asiakas ei erikseen tilaa Palvelua käyttöönsä sähköisellä tilauslomakkeella. Tilaus on sitova.

  Kuluttaja-asiakkaiden osalta tilaus katsotaan uuden sopimuksen aloitushetkeksi, josta alkaa kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen peruutusoikeus. Tilauksen jälkeinen peruutus on tehtävä 14 päivän kuluessa erillisellä peruutusilmoituksella, johon kuluttaja-asiakkaan tulee merkitä nimi, osoite, tilauspäivä ja tilatut tuotteet, ja se tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kotisivukone.fi. Fonecta palauttaa maksetut summat Asiakkaan käyttämällä maksutavalla 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta.

  Mikäli Sopimusta ei peruuteta tai se ei peruunnu ja Asiakas tilaa Palvelun, on Sopimus voimassa määräajan, joka on yhtä pitkä kuin Asiakkaan Palvelun tilauslomakkeessa valitsema sopimuskausi. Sopimuskausi voi joissain tapauksissa olla eripituinen kuin valittu laskutusjakso. Kunkin sopimuskauden päätyttyä Sopimus jatkuu määräaikaisena aina uuden yhtä pitkän määräajan tai, ennen sopimuskauden päättymistä, Asiakkaan valitseman uuden sopimuskauden ajan, ellei Sopimusta ole puolin tai toisin ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti irtisanottu päättymään. Sopimus ei pääty ilman kirjallista irtisanomista. Seuraavan sopimuskauden muutokset on tehtävä aina ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

  Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän Sopimuksen, jolloin Sopimus päättyy irtisanomishetkellä voimassa olevan sopimuskauden loppuun. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Irtisanomishetkellä kuluvan sopimuskauden palvelumaksuja ei palauteta Asiakkaalle.

  Fonectalla on oikeus muuttaa Palveluiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, on Asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Fonectalle. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa Sopimus myös niiden muiden Palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön.

  Fonectalla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä Palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Fonecta ilmoittaa siirrosta Asiakkaalle.

  Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Fonectalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Fonectalle. Fonectalla on myös oikeus purkaa Sopimus silloin, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut Fonectalle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.

  Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus siltä osin kuin on kohtuullista, jos toinen sopijapuoli muuten oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen myös jo ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli tulee syyllistymään sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa.

  Muuta huomioitavaa

  Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fonectan Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Näihin lukeutuvat myös palvelinestohyökkäykset Fonectaa tai sen alihankkijaa kohtaan. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä kotisivuillaan tai sähköpostilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

  Fonectan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

  Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Fonectan ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

  Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

  Päivitetty 17.5.2018